Історія кафедри

Історія кафедри теорії і методики фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичного виховання розпочала свою діяльність з моменту створення факультету фізичної культури у 1949 році.

Офіційний статус і назву – кафедра теорії і методики фізичного виховання і гімнастики отримала у 1954 році, згідно наказу Міністерства освіти УРСР за № 268 від 14.09.1955 р. Перейменування на кафедру теорії і методики фізичного виховання відбулося в 1975 р. за наказом МО УРСР №157 від 18.06.1975 р.

У 2013 р. у зв’язку з об’єднанням із кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації кафедра отримала назву «Теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини». Очолював кафедру кандидат педагогічних наук , професор М. С Солопчук (2012-2015 р.).

Впродовж 2014-15 н.р. на кафедрі працювало 28 науково-педагогічних працівників, з яких: 1 доктор наук з фізичного виховання і спорту (Єдинак Г.А.), 5 професорів (Солопчук М.С., Єдинак Г.А., Совтисік Д.Д., Бодян О.П., Чаплінський Р.Б.), 14 кандидатів наук (Бабюк С.М., Заікін А.В., Ковальчук Г.П., Солопчук М.С., Чистякова М.О., Солопчук Д.М., Мисів В.М., Совтисік Д.Д., Бодян О.П., Жигульова Е.О., Чаплінський Р.Б., Дейбук Г.Д., Зданюк В.В., Молєв В.П.), 8 доцентів (Бабюк С.М., Заікін А.В., Солопчук Д.М., Мисів В.М., Жигульова Е.О., Зданюк В.В., Молєв В.П., Ліщук В.В.), 6 старших викладачів (Ковальчук Г.П., Чистякова М.О., Ленська Т.Г., Бесарабчук Г.В., Марчук В.М., Дейбук Г.Д.) та 8 асистентів-викладачів (Боднар А.О., Бутов Р.С., Лонтковський Ю.А., Приходько В.М., Алєксєєв О.О., Потапчук С.М., Погребняк Т.М., Марчук Д.В., Коваль О.Г.). Протягом навчального року у другому півріччі перестали працювати з різних причин на кафедрі 4 науково-педагогічні працівники: 1 професор (Бодян О.П.), 3 кандидати наук (Бодян О.П., Дейбук Г.Д., Молєв В.П.) та 2 старших викладачі (Дейбук Г.Д., Ленська Т.Г.).

З 2015 року кафедру знову реформовано на дві кафедри: «Теорії і методики фізичного виховання», яку очолив Архипов О.А., доктор педагогічних наук, професор та кафедру «Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання», яку очолила Христич Т.М., доктор медичних наук, професор.

У 2016 р. кафедру очолив Лісенчук Г.А., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, член-кореспондент Української академії наук, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, відмінник освіти України.

У 2016 р. на кафедрі працювало 10 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, професор; 4 кандидати наук, 2 доценти; 4 старших викладачі та 4 асистенти кафедри. Також працюють 7 працівників навчально-допоміжного персоналу. За внутрішнім та зовнішнім сумісництвом працюють 14 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, професор; 5 кандидатів наук, 3 доценти; 4 старших викладачі та 6 асистентів кафедри.

З 1 вересня 2017 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Чобітько Микола Григорович. До складу кафедри увійшли доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Геннадій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Мисів Володимир Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Юрчишин Юрій Володимирович.

2018 року завідувачем кафедри призначено кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента Юрчишина Юрія Володимировича.

Працівники кафедри регулярно нагороджуються грамотами та відзнаками різного рівня, підвищують свою кваліфікацію у вигляді стажування та навчання в аспірантурі.

Впродовж останнього десятиліття були захищені кандидатські дисертації:

– А.В.Заікін – 13.04.2010 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ;

– Г.А.Єдинак – 01.10.2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту «Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

– С.М.Бабюк – 26.04.2011 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільне виховання;

– М.О.Чистякова – 25.03.2014 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту «Побудова тренувального процесу, спрямованого на підвищення спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо», спеціальність 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт;

– С.В.Гук 9 жовтня 2015 р. захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті. Тема «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії»,13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

– А.О. Боднар захист відбувся 7 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті. Тема дисертації «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

– А.О. Петров захист відбувся 3 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема дисертації «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

– В.Б. Воронецький – 24.04.2018 р. на засіданні спецради К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України захистив дисертацію “Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я;

– С.В.Сцісловський – 25.04.2018 р. на засіданні спецради К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України захистив дисертацію “Програмування розвивальних занять з фізичної культуридля учнів старшої школи” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я.

Кафедра впродовж останніх років забезпечує підготовку і випуск друком 4 наукових збірників факультету фізичної культури:

 1. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю;
 2. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури;
 3. Фахове видання ВАК України «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»;
 4. Міжнародне наукове видання «Сборник научных трудов «Современные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья человека».

У 2009 р. видано наукові видання «100 років спорту на Поділлі: історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку» та «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: факультет фізичної культури в особах».

Кафедра співпрацює із багатьма навчальними закладами України та близького і далекого зарубіжжя. Серед них Придністровський державний університет імені Т.Г. Шевченка (м.Тирасполь, Придністровська молдовська республіка), з яким спільно випускає міжнародний науковий збірник «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту і здоров’я людини», друкують статті в їх міжнародному науковому виданні «Проблемы и перспективы воспитания здорового человека». Щорічно кафедра організовує та проводить разом із Придністровським державним університетом імені Т.Г. Шевченка Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти». У 2015 р продовжено Угоду про співпрацю на наступні 5 років. Серед вітчизняних наукових установ: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Інститут фізичного виховання та спорту Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Національний університет фізичного виховання і спорту України тощо.

Сьогодні на кафедрі працюють:

 1. Юрчишин Юрій Володимирович – завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 2. Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор;
 3. Бaбюк Сергiй Микoлайович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. Єдинак Геннадій Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;
 5. Бoднар Алiна Олексaндрівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач
 6. Мисів Володимир Михайлович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 7. Чистяковa Маринa Олександрівнa – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач;
 8. Мaрчук Вoлодимир Микoлайович – старший викладач, заслужений тренер України зі спортивної акробатики, суддя міжнародної категорії;
 9. Мaрчук Дaнііл Волoдимирович – асистент;
 10. Пoгребняк Тeтяна Микoлаївна – асистент;
 11. Потапчук Сергій Миколайович – асистент;
 12. Коваль Олександр Гнатович – асистент;
 13. Приходько Володимир Миколайович – асистент;
 14. Мазур Тетяна Миколаївна – старший лаборант, секретар кафедри;
 15. Рeмішевська Олeся Волoдимирівна – старший лаборант;
 16. Астаф’євa Світланa Володимирівнa – старший лаборант;
 17. Весeльський Гeнріх Антoнович – старший лаборант;
 18. Вaкуляк Ігoр Якoвич ‒ провідний фахівець деканату.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Зокрема, викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання викладають такі навчальні компоненти:

 • Теорія і методика викладання гімнастики
 • Історія фізичної культури
 • Вступ до спеціальності
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Основи наукових досліджень
 • Психолого-педагогічні основи фізичного виховання
 • Аеробіка з методикою викладання
 • Методика наукових досліджень
 • Методика викладання фізичної культури у профільній середній школі
 • Методика викладання фізичної культури у закладі вищої освіти
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Теорія і методика фізичної рекреації
 • Сучасні аспекти організації рухової активності
 • Педагогіка спорту
 • Неолімпійський спорт
 • Фітнес
 • Оздоровча фізична культура різних верств населення
 • Коригуюча гімнастика та сучасні оздоровчі системи
 • Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості
 • Методика наукових досліджень
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення

Крім навчальних дисциплін, науково-педагогічними працівниками проводяться тренувальні заняття в групах спортивно-педагогічного вдосконалення з боксу, спортивної акробатики, спортивної гімнастики, тхеквондо, фітнесу. У групах займаються МСМК, МС, КМС, студенти І, ІІ, ІІІ розрядів, які беруть участь у змаганнях різного рівня.

Викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання є науковими керівниками кваліфікаційних робіт здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», авторами навчальних посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, учасниками міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, керівниками навчальних та виробничих практик, організаторами спортивно-масових заходів, учасниками профорієнтаційної роботи.

Останні декілька років НПП кафедри активно працюють над розробкою нових та удосконаленням наявних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, впроваджують в освітній процес інноваційні технології організації та проведення навчально-тренувальних занять, запозичують досвід інших ЗВО, зокрема іноземних, під час проходження стажування, розробляють нові освітньо-професійні програми спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до вимог ринку праці та запитів стейкхолдерів.

Колектив кафедри зосереджує основну увагу на вдосконаленні та оновленні навчального процесу, на розв’язанні освітніх проблем, які виникають у зв’язку із впровадженням новітніх форм і засобів організації аудиторного та позааудиторного навчання, на розвиткові кафедри як структурного підрозділу з точки зору наукових та спортивних досягнень.