Концепція розвитку кафедри

Концепція
та план-прогноз розвитку
кафедри теорії і методики фізичного виховання
Методологічні засади, принципи та методи освітянської діяльності

Визначними рисами сучасної освітянської концепції є фундаментальність, цілісність, направленість на задоволення інтересів особистості. Вища школа сьогодні повинна дати цілісне уявлення про сучасну природничу картину світу, закласти науковий фундамент для оцінки наслідків професійної діяльності починаючих фахівців, сприяти творчому зростанню особи, правильному вибору індивідуальної програми життя на базі пізнання особистостей, потреб та можливостей кожної людини. Сучасна вища школа покликана виховати не лише освічену, але й високоморальну людину, здатну з повагою та бережливістю ставитися до всього, що оточує.

Освітня система України згідно з положенням, сформульованим в Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту до 2020 року та законах: «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» базується на таких основних принципах:

 • сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя;
 • доступності вищої освіти;
 • незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів);
 • міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи;
 • наступності процесу здобуття вищої освіти;
 • державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної діяльності;
 • державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку діяльність;
 • сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
 • відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються шляхом:

 • гармонійної взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави;
 • збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти;
 • розширення можливостей для здобуття вищої освіти та освіти протягом життя;
 • створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 • розвитку автономії вищих навчальних закладів та академічної свободи учасників освітнього процесу. Автономія вищого навчального закладу зумовлює необхідність таких самоорганізації та саморегулювання, які є відкритими до критики, служать громадському інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і суспільством, здійснюються прозоро та публічно;
 • визначення збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням потреб особи, інтересів держави, територіальних громад і роботодавців;
 • забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та їх інтеграції з виробництвом;
 • належної державної підтримки підготовки фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу;
 • створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, забезпечення гарантії рівних можливостей щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з урахуванням здобутої вищої освіти та відповідно до суспільних потреб.

Стан освіти має вирішальне значення для реформування всіх сфер суспільного життя, і її розвиток повинен розглядатися як один із найважливіших пріоритетів загальнодержавної політики.

Саме ці визначальні ідеї покладені в основу розробки концепції функціонування кафедри теорії і методики фізичного виховання факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Головними завданнями для розвитку кафедри є:

 • впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність; забезпечення умов для оволодіння системою знань;
 • формування соціально зрілої, творчої особистості;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового громадянина;
 • формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства;
 • забезпечення високих етичних норм;
 • забезпечення набуття студентами знань, підготовка їх до професійної діяльності;
 • проведення наукових досліджень або творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької та тренерської діяльності.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спрямовує свою діяльність на пошук і відпрацювання нових форм навчання та виховання з метою підготовки фахівців:

 • для роботи в усіх видах загальноосвітніх середніх закладах та спеціалізованих школах, навчально-виховних комплексах, ліцеях, гімназіях, дитячо-юнацьких спортивних школах;
 • для роботи в спеціалізованих науково-дослідних закладах освіти.

Така діяльність сприятиме прискоренню економічних реформ, розв’язанню політичних, правових та соціальних проблем гуманізації процесу державотворення в Україні.

Зміни, які відбуваються в житті України, необхідність фахівців нової формації, що визначено законом України «Про фізичну культуру і спорт», Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні потребують вдосконалення підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту.

В основі концепції розвитку кафедри теорії і методики фізичного виховання лежить триєдина вимога:

Чітке бачення цілей і завдань навчального закладу. Повне розуміння того, що набуття знань, умінь і навичок не може розглядатися як головна мета навчання. Виступаючи найважливішими засобами освіти, вони лише забезпечують досягнення головної освітянської мети – повноцінного розвитку особистості.

Новаторські, нетрадиційні методи роботи всіх членів колективу факультету та його адміністрації. Відданість справі розвитку освітянського простору в Україні, постійний творчий пошук в напрямку впровадження в життя інноваційних форм і методів навчання та виховання.

Чіткі принципи організації навчально-виховної роботи, міцна матеріальна база, що спроможна забезпечити рівень підготовки фахівців завтрашнього дня, високий професіоналізм педагогів і організаторів.

Послідовне виконання цієї вимоги потребує вирішення комплексу завдань:
Сприяння процесам становлення платної форми навчання в Україні та реалізації права її громадян на вільний вибір форм і засобів одержання освіти, яка гарантує рівень і якість знань, що стануть конкурентно спроможними в умовах ринкових відносин. Характер діяльності кафедри зумовлений наявністю двох форм навчання: за державним замовленням та платної форми навчання. Створення найбільш сприятливих організаційних, економічних, соціальних та побутових умов для плідної праці та постійного вдосконалення усіх учасників навчально-виховного процесу.

Застосування модульної оцінки знань та стандартів Болонської системи та концептуальне відпрацювання нового освітнього модуля через реалізацію принципів безперервності та спадкоємності в межах нової багатоступеневої освітянської структури. Освітянська концепція кафедри виходить з того, що одержання високоякісної освіти забезпечується її довузівським початком, послідовністю і безперервністю. Безперервність освіти обумовлена спільністю освітянської ідеології та єдністю програм на різних ступенях навчання – від дошкільної підготовки до післявузівської. Створення інтегрованих навчальних планів та програм, забезпечення послідовного засвоєння навчального матеріалу на підставі єдиних вимог та методичного забезпечення розглядається як одне з найбільш складних та невід’ємних завдань його подальшого розвитку. Спортивні школи, фізкультурно-спортивні ліцеї, коледжі, спортивні класи в загальноосвітніх школах, вищі училища фізкультури можуть забезпечити необхідний освітній та виховний рівень для вступу до університету і одержання спеціальностей “Фізичне виховання” та “Здоров’я людини”.

Дослідження та створення інноваційної моделі спеціаліста. Головною метою навчання в університеті повинно стати формування високого рівня загальної культури – культури професійної, духовно-моральної, естетичної та фізичної культури спілкування, поведінки побуту. Досягнення цієї мети передбачає створення таких організаційних та навчально-виховних умов для студентів, які б стимулювали виявлення та розвиток закладених у них генетичних здібностей і соціальних можливостей, формування оптимальних кваліфікаційних та психологічних рис професійної придатності фахівця, який виступає об’єктом та суб’єктом ринкової праці, освіти та інтелектуальної власності, а також закладали б в майбутньому професіональні, соціально-психологічні механізми самозахисту, виживання та поступового вдосконалення себе як фахівця, громадянина, особистості.

Найнеобхіднішою умовою вирішення висунутих завдань вважається формування особливого мікроклімату, заснованого на доброзичливості, активному відношенні до навчання, творчій праці викладачів, взаєморозумінні та взаємоповазі на всіх рівнях.

Фундаційні принципи та методи освітянської діяльності на кафедрі теорії і методики фізичного виховання факультету фізичної культури зі стратегічних вимог, що постали сьогодні перед освітою в усьому світі – це демократизація та лібералізація освітянського простору, гуманізація та гуманітаризація освітньої діяльності, фундаменталізація фахової підготовки студентів.

Генеральний метод навчання, яким керується колектив – співтворчість, співпраця тих, хто вчить, і тих хто вчиться, пошук оптимальних шляхів оволодіння засобами самостійної діяльності, відмова від припам’ятовуючого мислення на користь кмітливості, винахідливості в оформленні ідеї, в здійсненні самоосвіти та самореалізації.

До пріоритетних напрямків, що базуються на цих засадах відносяться:

 • оптимізація самостійної роботи студентів, прищеплення їм навичок самоосвіти та потреби в ній, формування розуміння потреби вчитися протягом всього життя;
 • організація системної індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення її ефективності;
 • здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
 • забезпечення найвищого рівня викладання;
 • створення викладачам сприятливих умов для застосування авторських програм та оригінальних методик викладання;
 • сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар’єри, допомога їм з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування на студентській лаві;
 • створення матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити підготовку фахівців ХХІ століття.

Перспективи розвитку кафедри теорії і методики фізичного виховання

Стабільність набору протягом всього існування кафедри теорії і методики фізичного виховання і факультету фізичної культури вцілому, збільшення притоку на факультет випускників загальноосвітніх шкіл, педагогічних ліцеїв міст Хмельницького, Славути, Кам’янця-Подільського, спортивних шкіл та з різних регіонів області, дозволяє зробити висновок про вірогідне збільшення конкурсу на вступних іспитах, а відповідно, й покращення якості набору на перший курс спеціальностей «Фізичне виховання» та “Здоров’я людини”.

На якість набору в найближчі часи матимуть вплив і систематичні контакти кафедри з провідними та спеціалізованими спортивними школами міста, області та загальноосвітніх шкіл міста та області. Відповідно підвищення якості набору, покращення матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу призведе до покращення якості навчання в цілому. Це повинно вплинути на рівень підготовки фахівців та їх майбутнє працевлаштування.

В умовах реформування вищої освіти, запровадження в 2015 році нових галузей та спеціальностей кафедра, опираючись на досвід університету, прогностичні дослідження, знайомство з ситуацією на ринку праці європейських країн, перспективи розширення міжнародних зв’язків молодої української держави, стан здоров’я населення буде розширювати спектр освітніх послуг та задовольняти реальну потребу суспільства на фахівців галузі.