ПРОЄКТ ОПП 2021

Проєкт ОПП ОС “Бакалавр” 014 (2021 рік)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Проєкт ОПП ОС “Магістр” 014 (2021рік)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пропозиції щодо удосконалення надсилати на електронну адресу кафедри теорії і методики фізичного виховання:

kaf_fizteor@kpnu.edu.ua 

У темі листа зазначати ” Проєкт ОПП 2021″

ПРОЄКТ ЗМІН до ОПП 2020

ОПП ОС “Магістр” 014 (2020рік) (із терміном навчання 1 рік і 4 місяці)

Таблиця пропозицій до змін в освітньо-професійній програмі Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти із терміном навчання 1 рік і 4 місяці

ОПП ОС “Магістр” 014 (2020рік) (із терміном навчання 1 рік і 10 місяців)

Таблиця пропозицій до змін в освітньо-професійній програмі Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти із терміном навчання 1 рік і 10 місяців

Проєкт змін НП ОП маг 2020рік

Пропозиції змін надсилати на електронну адресу кафедри теорії і методики фізичного виховання:

kaf_fizteor@kpnu.edu.ua

У темі листа зазначати ”Пропозиції змін до ОПП 2020″

 

Стейкхолдери (від англ. stakeholders), зацікавлені сторони – фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету – це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Це перш за все роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Завдання інституції зовнішніх стейкхолдерів (груп впливу):

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій;
 • сприяти проходженню виробничих практик;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування спеціальністю.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

 • прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;
 • організацію вступної кампанії;
 • адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;
 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту університету тощо);
 • покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, відділ міжнародних зв’язків, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, органи студентського самоврядування, вчена рада університету (факультету), рада із забезпечення якості університету тощо);
 • формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;
 • зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;
 • створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

 • розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
 • оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
 • вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;
 • якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;
 • якість матеріально-технічної бази спеціальності;
 • якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;
 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо.